1601 - TÜBİTAK Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı (YEGEP)

 İstanbul Üniversitesi’nin Değerli Öğretim Elemanları ve Sevgili Öğrencilerimiz, Üniversitemiz ,TÜBİTAK tarafından oluşturulan, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı’nın üniversitemizde uygulanması hakkını kazanmıştır.

 Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı (YEGEP) adı altında bu program üniversitemizde 36 ay boyunca uygulanacaktır.
 Programın temel hedefi, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin, girişimcilik ve  yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi için etkin bir eğitim-öğretim müfredatı uygulanmasını, bunun sonucunda öğrencilerin ve akademisyenlerin yüksek katma değere sahip iş fikirleri ve buluşlarının ekonomiye daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde kazandırılarak, ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktır.
 İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı uygulama sürecinde, verimlilik ve etkinlik temel alınarak, Lisans öğrencileri, Lisansüstü öğrencileri ve Öğretim elemanlarından oluşup farklı disiplinlerden gelen karma katılımcılardan oluşan toplamda 48 grup olarak 1680 katılımcının eğitilmesi
hedeflenmektedir.
 Eğitimlerin uygulamalı olması için iş dünyasından alanında uzmanlar ve başarılı girişimciler davet edilerek uygulamalı ve interaktif bir eğitim süreci planlanmaktadır. Bu çerçevede sanayi ve ticaret odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri ve eğitim ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
 Program süresince, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul TTM) ve İstanbul Teknokent işbirliği ile İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Destek ve İzleme Birimi kurularak, öğrencilerin ve akademisyenlerin iş fikirlerinin-buluşlarının ticarileştirilmesi teşvik edilerek
desteklenmesi sağlanacaktır.
 İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı’nı başarı ile tamamlayan, ticari potansiyeli olan iş fikrine ve buluşa sahip 25 öğrenci ve 25 akademisyen, 30 Saatlik Ön-Kuluçka Atölyesi’ne seçilerek, iş fikri ve buluşlarının doğrudan ticarileştirilmesi için iş dünyası ile entegre olarak somut
projelendirilmeleri için imkân ve destek sağlanacaktır.
 Proje süresince katılımcılara, güçlü bir teorik eğitimin yanı sıra, pratiklerini geliştirmek için iş dünyası ile yenilik ve girişimcilik odaklı etkinlikler ve işbirlikleri, işyerlerine teknik geziler, teknokent ziyaretleri, başarılı girişimcilerin tecrübelerini paylaşmaları gibi başarı ve sonuç odaklı bir eğitim-öğretim süreci
tesis edilecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.
 İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı, İstanbul Teknokent’te kurulacak olan Ön- Kuluçka Atölyesi ile entegre edilerek aday girişimcilerin yüksek nitelikte tekno-girişimciye dönüşmelerini sağlayıp yüksek düzeyde başarılı işletmeler kurmalarına katkı yapacaktır.
 Proje süresince katılımcılara Türkiye’de yenilik ve girişimcilik alanında teşvik ve destek veren kurumlar (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Türk Patent Enstitüsü, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer iş dünyasındaki kurumlar) tanıtılacak, bu kurumlar davet edilerek destekleri hakkında bilgi vermeleri
sağlanacak, böylece katılımcıların kendi işlerini kurmaları süresince finansman başta olmak üzere diğer desteklerden yararlanmak için farkındalık ve kapasiteleri artırılacaktır.
Program’a tüm Üniversitemiz Öğretim Elemanları ve öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.
Prof.Dr. Nilgün ÇİL
YEGEP Proje Yürütücüsü
Başvuru ve İletişim:
Eğitim İçin Başvuru Tarihi: yegep.istanbul.edu.tr (Her ay açılmaktadır.Güncel tarihler web sayfamızdan takip
edilebilmektedir.)
Kayıt-Başvuru Birimi : ' yegep.istanbul.edu.tr ' adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir.
İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. 34134, Vezneciler / Fatih , istanbulsem@istanbul.edu.tr ,
0(212) 440 17 40 dahili 13076
Eğitim Dönemi:
Hafta İçi Eğitim Dönemi Saatleri : Saat:17:00 - 21:45,
Hafta Sonu Eğitim Dönemi Saatleri : Saat:09:00 - 16:45
Eğitim Yeri : İ.Ü. Merkez Kampüsü, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, GE Sınıfı, Beyazıt/Fatih
* İstanbul Üniversitesi öğrencileri ( lisans ve lisanüstü ) ve akademisyenleri katılabilir. (Ön lisans öğrencileri ile
Üniversite mezunları dahil değildir.)
Eklenme Tarihi: 09.05.2017 18:49:17
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80